Meestgestelde vragen over pleegouderschap

Veelgestelde vragen

                   

FAQ potentiele pleegouders

Hebben pleegkinderen contact met hun ouders of verdere familie?

Ouders blijven altijd een rol spelen in het leven van een pleegkind. Contact met de eigen ouders en familie is belangrijk voor een pleegkind en wordt ook gestimuleerd. Dit kan variëren van telefonisch contact of een bezoek van ouders bij de pleegouders thuis, tot logeren bij de ouders of bij een ander familielid. Voor een pleegkind kan het ook heel belangrijk zijn om met broers, zussen, grootouders of andere familieleden contact te houden. Ook over die contacten worden vooraf afspraken gemaakt.
Een goede communicatie en samenwerking tussen ouders en pleegouders zijn voor het pleegkind heel belangrijk. De pleegzorgbegeleider helpt bij het bespreken van de wederzijdse verwachtingen en het maken van afspraken. Steeds vaker worden ouders en pleegouders gezamenlijk uitgenodigd voor een kennismaking en evaluatiegesprekken. De invulling van de ouderrol hangt af van de problemen en het soort plaatsing. Bij pleegzorg neemt de pleegouder de opvoeding over. Ouders hebben recht op informatie over hun kind. Daarnaast worden ouders betrokken bij het opstellen van het Plan van Aanpak. Hierin worden termijnen en doelen van de hulpverlening en de afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld over een bezoekregeling.

Hoe lang blijft een pleegkind?

Pleegouders nemen tijdelijk de opvoeding en verzorging van een kind over van de ouders. Hoe lang een kind in een pleeggezin woont, is afhankelijk van wat het kind en de ouders nodig hebben. Soms is opvang voor een paar weken voldoende, maar afhankelijk van de thuissituatie kan het ook enkele jaren duren. Een aantal kinderen woont in een pleeggezin tot volwassenheid. Er kan om verschillende redenen een einde komen aan pleegzorg. Bijvoorbeeld als er geen hulp meer nodig is omdat het kind terug naar huis kan. Als een pleegkind 18 jaar wordt, is het meerderjarig. Een eventuele jeugdbeschermingsmaatregel eindigt dan. Pleegzorg loopt standaard door tot 21 jaar.
Pleegzorg is erop gericht om het kind te herenigen met de ouders. Veel kinderen zullen dus teruggaan naar hun ouders. Als dat niet mogelijk is, wordt opnieuw bekeken wat de beste plek is. Als een kind specifieke problemen heeft, kan het naar een behandelgroep of begeleid gaan wonen. Als het kind uit een crisispleeggezin vertrekt, kan het ook naar een pleeggezin voor onbepaalde tijd gaan.
Pleegzorg is in principe tijdelijk. Afscheid nemen van een pleegkind is onvermijdelijk. Vooral pleegouders die aan crisispleegzorg doen, nemen vaak afscheid. Als een kind bij je in huis heeft gewoond en er een band is ontstaan, kan afscheid nemen moeilijk zijn.

Wat is het verschil tussen pleegzorg en adoptie?

Bij adoptie worden mensen wettelijk de ouders van een kind. Het kind krijgt de achternaam van de adoptieouders. Een kind wordt juridisch familie van de adoptieouders. Een pleegkind wordt nooit juridisch familie. Bovendien voed je als pleegouder een pleegkind nooit alleen op. Er zijn altijd anderen bij betrokken, zoals de eigen ouders, de jeugdbeschermer en de pleegzorgbegeleider. Waar mogelijk wordt er naartoe gewerkt dat het pleegkind weer thuis bij zijn ouders kan gaan wonen.

Hebben pleegkinderen moeilijk gedrag?

Elk pleegkind neemt zijn of haar eigen achtergrond mee en elk kind reageert anders op alle veranderingen. Pleegkinderen vragen aandacht, misschien wel meer of anders dan andere kinderen. De een wordt angstig of brutaal, de ander trekt zich terug of gaat door alsof er niets aan de hand is. Alle pleegkinderen hebben een afscheid achter de rug; zij kunnen niet meer bij hun ouders wonen. Soms zijn ze hun vrienden en bekenden kwijt en moeten ze van school veranderen. In bepaalde opzichten lopen ze achter op kinderen van hun eigen leeftijd. In andere opzichten hebben ze vaak al meer meegemaakt dan volwassenen. Pleegkinderen zijn echter vooral kinderen. Net als alle kinderen gaan ze naar school, willen ze graag buiten spelen en hebben ze een veilig thuis nodig om zich te kunnen ontwikkelen.

Wat voor kinderen worden pleegkind?

Pleegkinderen zijn jongens en meisjes tussen de 0 en 21 jaar. Pleegzorg kan starten voor minderjarigen tot 18 jaar. Een pleegzorgplaatsing kan doorlopen tot 21 jaar. Het zijn gewone kinderen, maar wel vaak kinderen die veel hebben meegemaakt en veel tekort zijn gekomen. Het gaat altijd om kinderen die in Nederland wonen. Sommige pleegkinderen zijn moeilijk lerend of hebben gedragsproblemen. Soms wordt voor broers en zussen een gezin gezocht waar ze samen terecht kunnen.

Kan iedereen pleegouder worden?

Als je pleegouder wilt worden, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet minimaal 21 jaar te zijn. Daarnaast is een 'Verklaring van geen Bezwaar' van de Raad voor de Kinderbescherming vereist. De pleegzorgorganisatie vraagt toestemming om deze verklaring voor je aan te vragen. Tot slot dient je leefsituatie stabiel te zijn.
Wat betreft de samenstelling van je gezin zijn er geen voorwaarden. Je hoeft geen traditioneel gezin te hebben. Alleenstaanden of twee vrouwen/mannen kunnen ook pleegouder(s) worden. Ook mensen zonder kinderen komen in aanmerking om pleegouder te worden. Pleegzorg en een baan kan goed te combineren zijn, zoals bijvoorbeeld bij weekend- en vakantieopvang. Je kunt ook denken aan schoolgaande kinderen of jongeren waarvoor je niet de hele dag thuis hoeft te zijn. In bepaalde gevallen kun je kinderopvang inschakelen. Voor ieder pleegkind is een ander gezin nodig. Het is wel belangrijk dat je een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. En dat je tijd en ruimte hebt om voor een pleegkind te zorgen.

Verandert er veel in je gezin als er een pleegkind komt?

Als er een pleegkind in je gezin komt, veranderen er zeker een aantal dingen, maar je gezin is daarbij altijd de basis. Dingen die voor jou en je gezin heel normaal zijn, kunnen voor een pleegkind erg wennen zijn. Pleegkinderen kunnen andere dingen nodig hebben dan uw eigen kinderen. Voor pleegkinderen zijn duidelijkheid en een stabiele leefsituatie heel belangrijk en dat vraagt soms de nodige aanpassingen. Ook voor je eigen kinderen zal de situatie veranderen, de eerste tijd ga je samen naar een nieuw evenwicht zoeken.

Hoe lang duurt het om pleegouder te worden?

Vanaf het startgesprek tot en met het eindgesprek moet je rekenen op ongeveer drie maanden (kan uitlopen in bv een vakantieperiode) . Tussen deze gesprekken volg je de training, werk je in het levensboek. Na drie maanden ben je dan dus pleegouder.
Als je eenmaal pleegouder bent kan er snel een match zijn met een pleegkind, maar dit kan ook langer duren. Hoe breder je aanbod hoe sneller er w.s. een kind geplaatst kan worden. Maar ook je regio en b.v. eigen kinderen spelen mee in overwegingen om een kind te matchen aan jouw gezin. Horizon Pleegzorg gaat voor kwaliteit en matcht als een kind echt lijkt te passen in een gezin en niet omdat een gezin al wat langer wacht.

Wie ondersteunt de pleegouders?

Pleegouders worden ondersteunt door een pleegzorgbegeleider.
Daarnaast worden er trainingen en thema-avonden georganiseerd om pleegouders blijvend te scholen en te trainen, dit wordt bijgehouden in een portfolio. Bij specifieke of heftigere problematiek kan Horizon Pleegzorg bv VIB (Video-interactie Begeleiding) of IPP (Intensieve Planmatige Pleegzorg) inzetten. We zetten het liefste snel in, voordat problemen je boven het hoofd groeien.

Hoe kun je je eigen kinderen het beste voorbereiden

Neem je kinderen mee in het proces. Een jong kind kun je niet mee overleggen, maar bespreek dan goed met elkaar welke invloed pleegzorg zal hebben op het leven van je kind. Oudere kinderen zullen achter de plannen moeten kunnen staan. Vertel waarom kinderen tijdelijk een ander gezin nodig hebben. Leg hen uit dat ze (meer) moeten gaan delen, maar dat er juist ook een extra kind in huis is om mee te spelen. Als de knoop is doorgehakt en het hele gezin kan erachter staan, laat dan de kinderen weten waar jullie zijn in het proces. In het voorbereidingstraject krijg je ook nog tips om je kinderen voor te bereiden.

Kan het moeilijk zijn voor de eigen kinderen als er een pleegkind komt?

Dat is zeker mogelijk. Kinderen zullen eraan moeten wennen dat er een kind bij is wat (veel) aandacht vraag.t Ze kunnen hier jaloers of onzeker van worden. Merk de gevoelens op en neem ze serieus, samen zal je een nieuw evenwicht gaan zoeken. Blijf ook activiteiten alleen doen met je kinderen en laat zo merken dat hun eigen plaats in het gezin niet ingenomen wordt en dat ze nog net zo belangrijk voor je zijn als voor er een pleegkind kwam.

Is het pleegkind opvoeden anders dan je eigen kind opvoeden?

Ja en nee. Een pleegkind heeft veel meegemaakt, dit zal invloed hebben op de houding en het gedrag van een kind. Misschien wordt een kind extra druk of juist heel erg in zichzelf gekeerd. Een pleegouder heeft geen natuurlijke band met een pleegkind, dat maakt dat een aantal dingen minder vanzelfsprekend is en anders aanvoelt dan bij eigen kinderen. Een pleegkind is niet gelijk aan jou gehecht en vaak zijn er ook problemen in de hechting, door wat zij al hebben meegemaakt in hun leven.
Maar elk pleegkind heeft net als elk ander kind structuur, veiligheid, vertrouwen en warmte nodig.
Vaak kunnen de pleegkinderen naar dezelfde school als je eigen kinderen of naar de kinderopvang (maximaal drie dagen in de week). Ze zullen ook op zwemles gaan en een sport beoefenen.

                 

Staat je vraag er niet tussen? 

Stuur ons dan je vraag of bericht.